Понеділок, 24.02.2020, 14:24

Вітаю Вас Гість | RSS

Опорна школа з  культури здоров’я

Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Магдалинівського району, Дніпропетровської області

1.     Керівник опорної школи – Лобанова Світлана Василівна, директор Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст.

2.     Проблема, над якою працює школа – «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості через моніторинг якісного профільного навчання та новітні технології виховання»

3.     Адреса школи – 51105, с.Оленівка, вул. Широка, 41

                                    Магдалинівського району Дніпропетровської області;

                                     тел. (05691) 9-77-48

4.     Координатор – Кузнєцова Таїсія Анатоліївна, методист РМК відділу освіти Магдалинівської райдержадміністрації

5.     Провідна ідея – забезпечення здоров’язберігаючого підходу до навчального-виховного процесу, підвищення комфорту і емоційного благополуччя дітей, усвідомлене ставлення до свого здоров’я

6.     Актуальність проблеми:

Сьогодні в світовому масштабі проблема здоров’я дітей увійшла до глобальних проблем людства. У статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я дано таке визначення: «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад».

Визначальним чинником погіршення стану здоров’я школярів є відсутність у багатьох з них пріоритетної спрямованості на здоров’я та мотивації до ведення здорового способу життя. На сучасному етапі виявилася тенденція зростання ризиків серед молоді: відсутність фізичної активності, паління, вживання алкоголю та наркотиків, хронічні захворювання, психологічний дискомфорт. У зв’язку з цим значно зростає необхідність формування у дітей свідомого і дбайливого ставлення до свого здоров’я, формування валеологічного світогляду, вміння самостійно піклуватись про своє здоров’я.

Принципово нове замовлення на здорову людину нової генерації вносить істотні зміни в умови функціонування освітнього закладу. Тому проблема формування усвідомленого ставлення до свого здоров’я є ключовою у  формуванні інноваційної особистості школяра, а також пріоритетною складовою моделі Школи культури здоров’я.

7.     Основні напрямки і зміст діяльності

·        Формування у підростаючого покоління світоглядної позиції щодо свідомого  й відповідального ставлення до власного здоров’я та позитивної мотивації на ведення  здорового способу життя;

·        Поглиблення базових знань щодо дбайливого ставлення школярів до власного здоров’я і здоров’я людей, які їх оточують;

·        Превентивна спрямованість усіх заходів, занять, технологій щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я та профілактики негативних явищ в дитячому середовищі;

·        Перехід від традиційної системи освіти, зорієнтованої на масовість і предметність, до нової гуманної моделі освіти, зорієнтованої на педагогічні стратегії, що відповідають віковим і природним можливостям кожної дитини та базуються на принципі оздоровчої спрямованості;

·        Створення умов, за яких можна набувати життєві компетентності, котрі допомагають свідомо ставитись до власного здоров’я і здоров’я інших людей, приймати самостійне рішення щодо зміцнення та збереження особистісного здоров’я;

·        Забезпечення методичного супроводу та навчально-методичних комплексів для викладання предметів базового навчального плану з метою реалізації оздоровчої функції навчального закладу;

·        Моніторинг стану здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;

·        Організація медичної допомого, якісного медичного обслуговування;

·        Комплексний підхід до гармонійного формування всіх складових здоров’я

8.     Очікувальні результати

·        Істотне зниження захворюваності учнів;

·        Фізична та психологічна готовність до активного життя і професійної діяльності на принципах оздоровчої спрямованості та індивідуального підходу;

·        Прагнення школярів до здорового способу життя, культура поведінки;

·        Достатній та високий рівні профілактичної роботи;

·        Зменшення впливу шкідливих звичок на здоров’я дітей та молоді;

·        Фізичне самовдосконалення, підвищення рухової активності;

·        Режим освітнього процесу, що сприяє збереженню здоров’я;

·        Набуття кожним учасником навчально-виховного процесу знань про здоров’я і засоби його зміцнення, шляхи і методи протидії хворобам, методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої активності

 

Опорна школа з профільного навчання

Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Магдалинівського району, Дніпропетровської області

Керівник школи :  Полякова Тетяна Григорівна, директор ЗОШ І-ІІІ ступенів

1.     Проблема школи :  «Виховання творчої інноваційної особистості як основа

 креативної освіти»

2.     Адреса закладу :      Дніпропетровська область

   Магдалинівський район

   смт. Магдалинівка

   вул.. Радянська, 12

3.     Координатор:   Удовиченко Світлана Максимівна, зав.РМК відділу освіти

4.     Провідна ідея:  Створення умов для успішного навчання , виховання,

розвитку і самореалізації кожної особистості як громадя -

нина України, формування покоління, здатного навчатися

протягом життя, створювати й розвивати цінності грома-

дянського суспільства

5.     Актуальність:   Вимоги суспільства до особистості: бути самостійною,

брати відповідальність на себе, мати усвідомлену громадянську позицію, толерантно ставитися до життєвих принципів інших людей, розвивати функціональну грамотність. Ці вимоги повинні отримати своє втілення в результат освіти старшокласників :

·        Вміти здійснити вибір;

·        Докладати зусиль і добиватися успіху в обраному напрямі діяльності;

·        Оволодіти сучасними технологіями роботи з інформацією;

·        Оволодіти комунікативним мистецтвом.

 

6.     Основні напрямки і зміст діяльності:

 Навчально – виховний процес в нашій школі спрямований на вирішення таких проблем:

·        Створення активного соціально – психологічного середовища, яке сприятиме армуванню вміння творити, що базуватиметься на розвиненій самосвідомості, здатності конструювати власне життя, як особистісний життєвий проект;

·        Визнати пріоритетним саме індивідуальний підхід до учнів та сприяти ліквідації стереотипів і догм у системі навчання;

·        Перехід від єдиної навчальної програми, яка розрахована на всіх до індивідуальних, що сприятиме розвитку здібностей і нахилів кожного учня;

·        Створення умов для розвитку фізичного , естетичного, духовного та творчого потенціалу для учасників навчально – виховного процесу, шляхом запровадження спеціальних курсів;

·        Наявність команди, здатної вирішувати найскладніші завдання  на етапі змін, коли внесок кожного члена колективу спрямовується, в першу чергу, на досягнення спільного результату, а не власних амбіцій.

Профільне навчання здійснюється за напрямками :

 

10А – технологічний профіль

10Б – історичний профіль

10В – економічний профіль

11А – суспільно – гуманітарний та технологічний профіль

11Б – фізико – математичний профіль

11В – філологічний профіль

      На базі школи створено освітній округ: допрофільне навчання у 8-х класах з поглибленим вивченням математики, інформатики, фізики, української мови, англійської мови, історії, хімії, біології.

7.     Очікувані результати:

Досягнення життєвої перспективи та високого рівня засвоєння державного стандарту освіти, а саме:

·        Функціонування технологій передбачає взаємопов̕язану діяльність учителя і учнів з урахуванням принципів особистісно – зорієнтованого навчання;

·        Поетапне й послідовне запровадження елементів технології може бути відтворено будь – яким учителем з урахуванням авторських підходів;

·        Органічною частиною технології є діагностування та моніторинг результату діяльності;

·        Глибока психологізація освітніх технологій.

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен мати певні якості:

·        Гнучко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях;

·        Самостійно та критично мислити;

·        Уміти бачити та формувати проблему ( в особистому та професійному плані), знаходити шляхи її раціонального вирішення;

·        Усвідомлювати , де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності;

·        Бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

·        Грамотно працювати з інформацією;

·        Бути комунікабельним, уміти працювати в колективі;

·        Уміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності інтелекту культурного рівня.